Rabu, 03 Agustus 2011

Pengertian dan Definisi Biantara dalam Bahasa Sunda

BIANTARA
Biantara nyarita hareupeun balarea pikeun
nepikeun hiji perkara, sipatna monolgis, ukur
direspon ku unggeuk/gideg, keprok, jeung pasemon.

Tujuan Biantara
Informatif
Persuasif jeung Instruktif
Edukatif
Entertaint

Materi Biantara
1. Bubuka
2. Eusi
3. Bahasan
4. Kacindekan

Metode Biantara
Metode Impromtu
Metode Ngapalkeun (memoriter)
Metode Naskah (manuscrip)
Metode ekstemporan

GUNA BIANTARA
- Pikeun nepikeun rupaning kapentingan/maksud.
- Ngaronjatkeun ajen diri
- Ngarojong Leadership
- Jadi puseur paniten masarakat, dihormat jeung dihargaan.

WANDA BIANTARA
Ceramah
Pamapag/sambutan
Pedaran/bahasan hiji pasualan
Natar (up grading)
Laporan
Kampanyeu/propaganda

Tarekah Ngaronjatkeun Kamampuh Biantara
Diajar dina organisasi
Numuwuhkeun kawani tumanya
Ngaregepkeun ceramah ilmiah
Rea maca

TAHAPAN BIANTARA
A. PERSIAPAN
Nangtukeun tujuan jeung topik
Ngawasa materi nu rek ditepikeun
Mikanyaho audience
Mikaweruh situasi jeung kondisi
Nyiapkeun fisik jeung mental
B. TAHAP MIDANG
Muka omongan
Ngabiantarakeun eusi
Nutup biantara

Minggu, 19 Juni 2011

Pengertian Wayang
            Dilihat dari sudut pandang termilogi ada beberapa pendapat mengenai asal kata wayang. Pendapat pertama mengatakan wayang berasal dari kata Wayangan atau bayangan yaitu sumber ilham, yang maksudnya yaitu ide dalam menggambar wujud tokoh. Sedangkan pendapat kedua mengatakan kata wayang berasal dari Wad dan Hyang, artinya leluhur.
            Dalam kamus Bahasa Indonesia wayang berarti sesuatu yang dimainkan ki dalang berupa gambar pahatan dari kulit binatang, melambangkan watak-watak manusia.
            Dalam kamus Bahasa Sunda disebutkan bahwa wayang adalah boneka berbentuk manusia yang dibuat dari kulit atau kayu, dan lebih ditegaskan lagi pengertian wayang sama dengan sandiwara boneka.
            Dalam pengertian luas wayang bisa mengandung makna gambar, boneka tiruan manusia yang terbuat dari kulit, kardus, seng, mungkin kaca-serat (fiber-glas), atau bahkan dwimatra lainya, dan dari kayu pipih maupun bulat torak tiga demensi.

Asal usul wayang
            Sebelum kebudayaan Hindu memasuki Wilayah Nusantara, khususnya pulau Jawa, kesenian wayang sudah ada (dalam bentuk yang asli)
Kemudian kesenian wayang mulai berkembang saat masa Hindu Jawa. Masa Hindu Jawa adalah masa transisi mayarakat Jawa ketika itu masih belum melepaskan sepenuhnya tradisi animisme dan dinamisme.
Menurut kitab Centini, tentang asal-usul wayang Purwa disebutkan bahwa kesenian wayang, mula-mula sekali diciptakan oleh Raja Jayabaya dari Kerajaan Mamenang/Kediri.
Sekitar abad ke 10 Jayabaya berusaha menciptakan gambaran dari roh leluhurnya dan digoreskan di atas daun lontar. Bentuk gambaran wayang tersebut ditiru dari gambaran relif cerita Ramayana pada candi penataran di blitar. Ceritera Ramayana sangat menarik perhatiannya karena Jayabaya termasuk persembahan Dewa Wisnu yang setia, bahkan oleh masyarakat dianggap sebagai penjelamaan atau titisan Batara Wisnu. Figure tokoh yang digambarkan untuk pertama kali adalah Batara Guru atau Sang Hyang Jagadnata yaitu perwujudan dari Dewa Wisnu
Masa berikutnya yaitu pada jaman Jenggalan, kegiatan penciptaan wayang semakin berkembang. Semenjak Raja Jenggalan Sri Lembuami luhur wafat, maka pemerintah dipegang oleh puteranya yang bernama $raden $panji $rawisrengga dan bergelar Sri Suryawisesa. Semasa berkuasa Sriwisesa giat dalam menyempurnakan bentuk wayang purwa. Wayang-wayang hasil ciptaanya dikumpulkan dan simpan dalam peti yang indah. Sementara itu diciptakan pula pakem ceritera wayang Purwa. Setiap ada upacara penting di istana diselenggarakan pagelaran wayang purwa dan Sri Suryawisesa sendiri bertindak sebagai dalangnya.   
Wayang adalah bentuk teater rakyat yang sangat popular. Orang sering menghubungkan kata “wayang” dengan ”bayang”, karena dilihat dari pertunjukan wayang kulit yang memakai layar, dimana muncul bayangan-bayangan. Di Jawa Barat, selain wayang kulit, yang paling populer adalah wayang golek. Berkenaan dengan wayang golek, ada dua macam diantaranya wayang golek papak (cepak) dan wayang golek purwa yang ada di daerah Sunda. Kecuali wayang wong, dari semua wayang itu dimainkan oleh seorang dalang sebagai pemimpin pertunjukan yang sekaligus menyanyikan suluk, menyuarakan antawacana, mengatur gamelan mengatur lagu dan lain-lain.

Perkembangan Wayang Golek Sunda
Sebagaimana alur cerita pewayangan umumnya, dalam pertunjukan wayang golek juga biasanya memiliki lakon-lakon baik galur maupun carangan yang bersumber dari cerita Ramayana dan Mahabarata dengan menggunakan bahasa Sunda dengan iringan gamelan Sunda (salendro), yang terdiri atas dua buah saron, sebuah peking, sebuah selentem, satu perangkat boning, satu perangkat boning rincik, satu perangkatkenong, sepasang gong (kempul dan goong), ditambah dengan seperangkat kendang (sebuah kendang Indung dan tiga buah kulanter), gambang dan rebab.
Sejak 1920-an, selama pertunjukan wayang golek diiringi oleh sinden. Popularitas sinden pada masa-masa itu sangat tinggi sehingga mengalahkan popularitas dalang wayang golek itu sendiri, terutama ketika zamannya Upit Sarimanah dan Titim Patimah sekitar tahun 1960-an.
Dalam pertunjukan wayang golek, lakon yang biasa dipertunjukan adalah lakon carangan. Hanya kadang-kadang saja dipertunjukan lakon galur. Hal ini seakan menjadi ukuran kepandaian para dalang menciptakan lakon carangan yang bagus dan menarik. Beberapa dalang wayang golek yang terkenal diantaranya Tarkim, R.U. Partasuanda, Abeng Sunarya, Entah Tirayana, Apek, Asep Sunandar Sunarya, Cecep Supriadi dll.
Pola pengadegan wayang golek adalah sebagai berikut; 1) Tatalu, dalang dan sinden naik panggung, gending jejer/kawit, murwa, nyandra, suluk/kakawen, dan biantara; 2) Babak unjal, paseban, dan bebegalan; 3) Nagara sejen; 4) Patepah; 5) Perang gagal; 6) Panakawan/goro-goro; 7) Perang kembang; 8) Perang raket; dan 9) Tutug.
Salah satu fungsi wayang dalam masyarakat adalah ngaruat, yaitu membersihkan dari kecelakaan (marabahaya). Beberapa orang yang diruwat (sukerta), antara lain: 1) Wunggal (anak tunggal); 2) Nanggung Bugang (seorang adik yang kakaknya meninggal dunia); 3) Suramba (empat orang putra); 4) Surambi (empat orang putri); 5) Pandawa (lima putra); 6) Pandawi (lima putri); 7) Talaga Tanggal Kausak (seorang putra dihapit putri); 8) Samudra hapit sindang (seorang putri dihapit dua orang putra), dan sebagainya.
Wayang golek saat ini lebih dominan sebagai seni pertunjukan rakyat, yang memiliki fungsi yang relevan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat lingkungannya, baik kebutuhan spiritual maupun material. Hal demikian dapat kita lihat dari beberapa kegiatan di masyarakat misalnya ketika ada perayaan, baik hajatan (pesta kenduri) dalam rangka khitanan, pernikahan dan lain-lain adakalanya diriingi dengan pertunjukan wayang golek.

Rabu, 08 Juni 2011

Jka kMu rNdukn akk,
tatapLh bNtang dLangit ?
krN akk ti2pkn sNyumku brSmanya.
Dn jKa kMu brUShA mELupakn akk,,LiatLh deras’y hujan,krN akk ti2pkn tiap tets air mataku brsmanya
 
Akk reLa ??
mEncntai tNpa bLasan,,mEnunggu tNpa kpaStian,,brhrap tNpa dhrapkn,,brtahan wLau di abaikan,,
Tp akk akn slLu mEnunggu dn brtahan mEski itt hrZ mEnyakitkn....
Prpishan bkanLah akhr dri sgaLanya
Jka cnta tk brujung bhgia,ykinLh akn ada cNta brikutnya yang bsa mmbuatMu bhgia.
Tk sLmanya cNta hrus brujung dngan knangan mnis,,
Ada cnta yng hrus than akn godaan,ada puLa cnta yg hnya kta”,atau bhkan cnta yg nEtral yg tak brasa apapun


karya shintya
.btapa akk mrinduknMu
akk ingn kw kmbLi kpLuknku
.akk sngat rNdu snyum indhMu
.akk mrindukn cNda twaMu
.akk rNdu ksih syankMu
.khidupanku trasa sEpi saat kw pEgi meninggaLknku
.akk coba mmbuatMu kmbLi,wLau akk tau itt smw takan pErnh trjdi......

kry neng shintya